Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. juni 2009

9. juni 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. juni 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 18 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 5,4 mia. euro til 237 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionsdato Forfaldent beløb Nyt beløb
3. juni 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36,1 mia. CHF 36 mia.
4. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 52,7 mia. USD 63,4 mia.
4. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 28 dage USD 17,9 mia. USD 1,9 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,6 mia. euro til 298,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,1 mia. euro til 763,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,5 mia. euro til 136,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 53,5 mia. euro til 604 mia. euro. Onsdag den 3. juni 2009 udløb en primær markedsoperation på 276,8 mia. euro, og en ny på 227,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,7 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 28,8 mia. euro (mod 23 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 41 mia. euro til 206,9 mia. euro.

Andre forhold

Det skal med hensyn til Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. maj 2009 (offentliggjort den 2. juni 2009) bemærkes, at visse poster er opdateret efter modtagelse af en revideret balance fra en centralbank i Eurosystemet. Ændringerne er dog uvæsentlige.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.766 −18
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.586 −1.465
2.1 Tilgodehavender hos IMF 16.997 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 139.589 −1.465
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 99.574 −3.438
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.757 677
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.757 677
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 632.881 −47.701
5.1 Primære markedsoperationer 227.576 −49.238
5.2 Langfristede markedsoperationer 403.555 6
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.739 1.541
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 11 −10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.081 −1.861
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 298.168 1.558
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.788 0
9 Andre aktiver 240.238 441
Aktiver i alt 1.747.838 −51.806
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 763.494 2.071
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 235.788 −35.190
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 206.936 −40.989
2.2 Indlånsfacilitet 28.841 5.819
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 235 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 145.038 −14.254
5.1 Offentlig forvaltning og service 136.714 −14.483
5.2 Andre forpligtelser 8.324 229
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 152.191 −4.261
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.140 3.292
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.461 −2.793
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.461 −2.793
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 156.008 −681
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.981 9
Passiver i alt 1.747.838 −51.806

Medie- og pressehenvendelser