Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 juni 2009

9 juni 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 5 juni 2009 motsvarade minskningen på 18 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 5,4 miljarder EUR till 237 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
3 juni 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36,1 miljarder CHF 36 miljarder CHF
4 juni 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 52,7 miljarder USD 63,4 miljarder USD
4 juni 2009 28-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 17,9 miljarder USD 1,9 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljarder EUR till 298,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,1 miljarder EUR till 763,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,5 miljarder EUR till 136,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 53,5 miljarder EUR till 604 miljarder EUR. Onsdagen den 3 juni 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 276,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 227,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,7 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var på 28,8 miljarder EUR (jämfört med 23 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 41 miljarder EUR till 206,9 miljarder EUR.

Övrigt

Några poster i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning per den 29 maj 2009 (publicerad den 2 juni 2009) uppdaterades p.g.a. en reviderad balansräkning från en centralbank i Eurosystemet. Ändringarna var dock oväsentliga.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.766 −18
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.586 −1.465
2.1 Fordringar på IMF 16.997 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 139.589 −1.465
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 99.574 −3.438
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.757 677
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.757 677
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 632.881 −47.701
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 227.576 −49.238
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 403.555 6
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.739 1.541
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 11 −10
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.081 −1.861
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 298.168 1.558
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.788 0
9 Övriga tillgångar 240.238 441
Summa tillgångar 1.747.838 −51.806
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 763.494 2.071
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 235.788 −35.190
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 206.936 −40.989
2.2 Inlåningsfacilitet 28.841 5.819
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 235 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 145.038 −14.254
5.1 Offentliga sektorn 136.714 −14.483
5.2 Övriga skulder 8.324 229
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 152.191 −4.261
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.140 3.292
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.461 −2.793
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.461 −2.793
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 156.008 −681
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.981 9
Summa skulder 1.747.838 −51.806

Kontakt för media