Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 5. jūnijā

2009. gada 9. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 5. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 18 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 5.4 mljrd. euro (līdz 237 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 3. jūnijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36.1 mljrd. Šveices franku 36 mljrd. Šveices franku
2009. gada 4. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 52.7 mljrd. ASV dolāru 63.4 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 4. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 28 dienas 17.9 mljrd. ASV dolāru 1.9 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 298.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.1 mljrd. euro (līdz 763.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.5 mljrd. euro (līdz 136.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 53.5 mljrd. euro (līdz 604 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 3. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 276.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 227.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 28.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 23 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 41 mljrd. euro (līdz 206.9 mljrd. euro).

Citi jautājumi

Jānorāda, ka daži Eurosistēmas 2009. gada 29. maija konsolidētā nedēļas finanšu pārskata posteņi tika aktualizēti (lai gan pārmaiņas bija nelielas), jo tika saņemta koriģēta bilance no vienas Eurosistēmas centrālās bankas.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,766 −18
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,586 −1,465
2.1 SVF debitoru parādi 16,997 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 139,589 −1,465
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 99,574 −3,438
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,757 677
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,757 677
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 632,881 −47,701
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 227,576 −49,238
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 403,555 6
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,739 1,541
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 11 −10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,081 −1,861
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 298,168 1,558
8 Valdības parāds euro 36,788 0
9 Pārējie aktīvi 240,238 441
Kopā aktīvi 1,747,838 −51,806
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 763,494 2,071
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 235,788 −35,190
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 206,936 −40,989
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 28,841 5,819
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 235 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 145,038 −14,254
5.1 Saistības pret valdību 136,714 −14,483
5.2 Pārējās saistības 8,324 229
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 152,191 −4,261
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,140 3,292
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,461 −2,793
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,461 −2,793
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 156,008 −681
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,981 9
Kopā pasīvi 1,747,838 −51,806

Kontaktinformācija presei