Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. juuni 2009

9. juuni 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. juunil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 18 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 5,4 miljardi euro võrra 237 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
3. juuni 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36,1 miljardit Šveitsi franki 36 miljardit Šveitsi franki
4. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 52,7 miljardit USA dollarit 63,4 miljardit USA dollarit
4. juuni 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 28 päeva 17,9 miljardit USA dollarit 1,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,6 miljardi euro võrra 298,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,1 miljardi euro võrra 763,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,5 miljardi euro võrra 136,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 53,5 miljardi euro võrra 604 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. juunil 2009 möödus 276,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 227,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 28,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 23 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 41 miljardi euro võrra 206,9 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 29. mai 2009 (avaldatud 2. juunil 2009) märgitakse, et selle mõningaid kirjeid ajakohastati eurosüsteemi ühe keskpanga korrigeeritud bilansi alusel, kuid tehtud muudatused olid ebaolulised.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 766 −18
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 586 −1 465
2.1 Nõuded RVFle 16 997 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 139 589 −1 465
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 99 574 −3 438
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 18 757 677
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 757 677
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 632 881 −47 701
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 227 576 −49 238
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 403 555 6
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 739 1 541
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 11 −10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 081 −1 861
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 298 168 1 558
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 788 0
9 Muud varad 240 238 441
Varad kokku 1 747 838 −51 806
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 763 494 2 071
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 235 788 −35 190
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 206 936 −40 989
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 28 841 5 819
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 −20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 235 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 145 038 −14 254
5.1 Valitsussektor 136 714 −14 483
5.2 Muud kohustused 8 324 229
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 152 191 −4 261
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 140 3 292
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 461 −2 793
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 461 −2 793
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 156 008 −681
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 981 9
Kohustused kokku 1 747 838 −51 806

Kontaktandmed