Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 maart 2009

10 maart 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 6 maart 2009 was de daling van EUR 37 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 277,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 5 maart 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 75,1 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 76,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze in Amerikaanse dollar luidende transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 4 maart 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 35,4 miljard en werd een nieuwe transactie van CHF 35,1 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 286,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,9 miljard naar EUR 746 miljard. De Verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,7 miljard naar EUR 122,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 24,6 miljard naar EUR 560,7 miljard. Daarnaast werd actiefpost 5 verlaagd na de herclassificatie van EUR 10,2 miljard – hetgeen overeenkomt met de totale nominale waarde van de vorderingen van het Eurosysteem op vijf tegenpartijen die in 2008 in gebreke bleven – van Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro (actiefpost 5) naar Overige activa (actiefpost 9). Voor nadere details wordt verwezen naar het persbericht van 5 maart 2009. Op woensdag 4 maart 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 237,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 244,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 135,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 104,9 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,2 miljard naar EUR 179,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 217.743 −37
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 156.800 1.116
2.1 Vorderingen op het IMF 13.119 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.681 1.116
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 135.981 1.327
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 21.000 −591
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 21.000 −591
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 696.826 −4.051
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 244.147 5.724
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 452.198 −9.597
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 478 −174
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 3 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.134 1.637
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 286.182 927
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.425 0
9 Overige activa 259.729 20.223
Totaal activa 1.840.819 20.550
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 746.035 3.901
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 315.618 18.450
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.448 −12.249
2.2 Depositofaciliteit 135.612 30.701
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 558 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 300 24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 130.426 −6.479
5.1 Overheid 122.236 −6.675
5.2 Overige verplichtingen 8.190 196
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 204.741 2.180
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta −249 30
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.057 246
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.057 246
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 180.115 2.194
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.742 4
Totaal passiva 1.840.819 20.550

Contactpersonen voor de media