Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. marca 2009

10. marec 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. marca 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 37 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 2,2 milijarde EUR na 277,5 milijarde EUR. V četrtek, 5. marca 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 75,1 milijarde USD, obenem je bila poravnana nova v višini 76,5 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. To transakcijo v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel na osnovi začasnega dogovora o povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 4. marca 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 35,4 milijarde CHF, obenem je bila poravnana nova v višini 35,1 milijarde CHF z zapadlostjo sedem dni. To operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi začasnega dogovora o povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 286,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,9 milijarde EUR na 746 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,7 milijarde EUR na 122,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 24,6 milijarde EUR na 560,7 milijarde EUR. Poleg tega je bila postavka sredstev 5 zmanjšana po prerazvrstitvi v višini 10,2 milijarde EUR – kar ustreza skupni nominalni vrednosti terjatev Eurosistema do petih nasprotnih strank, ki v letu 2008 niso izpolnile svojih obveznosti – iz postavke posojanje kreditnim institucijam euroobmočja v povezavi z operacijami denarne politike v eurih (postavka sredstev 5) v postavko druga sredstva (postavka sredstev 9). Več informacij je na voljo v sporočilu za javnost z dne 5. marca 2009. V sredo, 4. marca 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 237,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 244,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 135,6 milijarde EUR (v primerjavi s 104,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 12,2 milijarde EUR na 179,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 217.743 −37
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 156.800 1.116
2.1 Terjatve do MDS 13.119 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.681 1.116
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 135.981 1.327
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 21.000 −591
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 21.000 −591
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 696.826 −4.051
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 244.147 5.724
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 452.198 −9.597
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 478 −174
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 3 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 29.134 1.637
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 286.182 927
8 Dolg širše države v EUR 37.425 0
9 Druga sredstva 259.729 20.223
Skupaj sredstva 1.840.819 20.550
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 746.035 3.901
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 315.618 18.450
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.448 −12.249
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 135.612 30.701
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 558 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 300 24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 130.426 −6.479
5.1 Širša država 122.236 −6.675
5.2 Druge obveznosti 8.190 196
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 204.741 2.180
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti −249 30
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.057 246
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.057 246
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 180.115 2.194
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.742 4
Skupaj obveznosti 1.840.819 20.550

Stiki za medije