Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. marcu 2009

10. marca 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. marca 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 37 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií v amerických dolároch zvýšila o 2,2 mld. EUR na 277,5 mld. EUR. Vo štvrtok 5. marca 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 75,1 mld. USD a bol vyrovnaný ďalší v objeme 76,5 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Eurosystém tento obchod v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 4. marca 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 35,4 mld. CHF a bol vyrovnaný ďalší vo výške 35,1 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 286,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,9 mld. EUR na 746 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 6,7 mld. EUR na 122,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 24,6 mld. EUR na 560,7 mld. EUR. Príčinou poklesu stavu položky 5 na strane aktív bola tiež reklasifikácia čiastky 10,2 mld. EUR, zodpovedajúcej celkovej nominálnej hodnote pohľadávok Eurosystému voči piatim zmluvným stranám, ktoré v roku 2008 nedodržali svoje záväzky, z položky úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách (položka 5 na strane aktív) do položky ostatné aktíva (položka 9 na strane aktív). Podrobnejšie informácie sú v tlačovej správe z 5. marca 2009. V stredu 4. marca 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 237,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 244,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 135,6 mld. EUR (v porovnaní so 104,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 12,2 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 217 743 −37
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 156 800 1 116
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 119 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 681 1 116
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 135 981 1 327
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 21 000 −591
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 21 000 −591
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 696 826 −4 051
5.1 Hlavné refinančné operácie 244 147 5 724
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 452 198 −9 597
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 478 −174
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 3 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 134 1 637
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 286 182 927
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 425 0
9 Ostatné aktíva 259 729 20 223
Úhrn aktív 1 840 819 20 550
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 746 035 3 901
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 315 618 18 450
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 448 −12 249
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 135 612 30 701
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 558 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 300 24
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 130 426 −6 479
5.1 Verejná správa 122 236 −6 675
5.2 Ostatné záväzky 8 190 196
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 204 741 2 180
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene −249 30
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 057 246
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 057 246
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 180 115 2 194
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 742 4
Úhrn pasív 1 840 819 20 550

Kontakt pre médiá