Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 6. märts 2009

10. märts 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

6. märtsil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 37 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kullaost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 2,2 miljardi euro võrra 277,5 miljardi euroni. Neljapäeval, 5. märtsil 2009 möödus 75,1 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 76,5 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle USA dollarites nomineeritud operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 4. märtsil 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 35,4 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 35,1 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 286,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 3,9 miljardi euro võrra 746 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,7 miljardi euro võrra 122,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24,6 miljardi euro võrra 560,7 miljardi euroni. Lisaks vähendati varade kirje 5 mahtu seoses 10,2 miljardi euro ümberpaigutamisega kirjest „Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele” (varade kirje 5) kirjesse „Muud varad” (varade kirje 9). Kõnealune summa vastab eurosüsteemi nõuete nominaalsele koguväärtusele viie osapoole suhtes, kelle kohustused jäid 2008. aastal täitmata. Täiendava teabe saamiseks vaata 5. märtsil 2009 avaldatud pressiteadet. Kolmapäeval, 4. märtsil 2009 möödus 237,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 244,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 135,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 104,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,2 miljardi euro võrra 179,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 743 −37
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 156 800 1 116
2.1 Nõuded RVFle 13 119 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 681 1 116
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 135 981 1 327
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 000 −591
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 000 −591
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 696 826 −4 051
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 244 147 5 724
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 452 198 −9 597
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 478 −174
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 3 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 134 1 637
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 286 182 927
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 425 0
9 Muud varad 259 729 20 223
Varad kokku 1 840 819 20 550
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 746 035 3 901
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 315 618 18 450
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 448 −12 249
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 135 612 30 701
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 558 −3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 300 24
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 130 426 −6 479
5.1 Valitsussektor 122 236 −6 675
5.2 Muud kohustused 8 190 196
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 204 741 2 180
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −249 30
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 057 246
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 057 246
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 180 115 2 194
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 742 4
Kohustused kokku 1 840 819 20 550

Kontaktandmed