Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. marts 2009

10. marts 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. marts 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 37 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og til en anden centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,2 mia. euro til 277,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar. Torsdag den 5. marts 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 75,1 mia. dollar, og en ny på 76,5 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne transaktion i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 4. marts 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 35,4 mia. schweiziske franc, og en ny på 35,1 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,9 mia. euro til 286,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,9 mia. euro til 746 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,7 mia. euro til 122,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 24,6 mia. euro til 560,7 mia. euro. Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer (aktivpost 5) blev desuden reduceret som følge af omklassificeringen af 10,2 mia. euro – svarende til den samlede nominelle værdi af Eurosystemets tilgodehavender hos fem modparter, der misligholdt deres forpligtelser i 2008 – fra aktivpost 5 til andre aktiver (aktivpost 9). For nærmere oplysninger henvises til pressemeddelelsen af 5. marts 2009. Onsdag den 4. marts 2009 udløb en primær markedsoperation på 237,8 mia. euro, og en ny på 244,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 135,6 mia. euro (mod 104,9 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,2 mia. euro til 179,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 217.743 −37
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 156.800 1.116
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.119 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.681 1.116
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 135.981 1.327
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 21.000 −591
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 21.000 −591
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 696.826 −4.051
5.1 Primære markedsoperationer 244.147 5.724
5.2 Langfristede markedsoperationer 452.198 −9.597
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 478 −174
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 3 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.134 1.637
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 286.182 927
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.425 0
9 Andre aktiver 259.729 20.223
Aktiver i alt 1.840.819 20.550
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 746.035 3.901
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 315.618 18.450
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.448 −12.249
2.2 Indlånsfacilitet 135.612 30.701
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 558 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 300 24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 130.426 −6.479
5.1 Offentlig forvaltning og service 122.236 −6.675
5.2 Andre forpligtelser 8.190 196
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 204.741 2.180
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet −249 30
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.057 246
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.057 246
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 180.115 2.194
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.742 4
Passiver i alt 1.840.819 20.550

Medie- og pressehenvendelser