Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 6. martā

2009. gada 10. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 6. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 37 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 277.5 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 5. martā likviditāti palielinošam reversajam darījumam 75.1 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 76.5 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šo ASV dolāros denominēto darījumu Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 4. martā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 35.4 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 35.1 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 286.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.9 mljrd. euro (līdz 746 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.7 mljrd. euro (līdz 122.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 24.6 mljrd. euro (līdz 560.7 mljrd. euro). Turklāt 5. aktīvu postenis tika samazināts, pārklasificējot 10.2 mljrd. euro, kas atbilst Eurosistēmas prasību pret pieciem darījumu partneriem, kuri 2008. gadā neizpildīja saistības, kopējai nominālajai vērtībai, no aizdevumiem, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā (5. aktīvu postenis), uz pārējiem aktīviem (9. aktīvu postenis). Sīkāku informāciju sk. 2009. gada 5. marta paziņojumā presei. Trešdien, 2009. gada 4. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 237.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 244.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 135.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 104.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 12.2 mljrd. euro (līdz 179.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 217,743 −37
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 156,800 1,116
2.1 SVF debitoru parādi 13,119 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,681 1,116
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 135,981 1,327
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 21,000 −591
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 21,000 −591
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 696,826 −4,051
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 244,147 5,724
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 452,198 −9,597
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 478 −174
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 3 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 29,134 1,637
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 286,182 927
8 Valdības parāds euro 37,425 0
9 Pārējie aktīvi 259,729 20,223
Kopā aktīvi 1,840,819 20,550
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 746,035 3,901
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 315,618 18,450
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,448 −12,249
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 135,612 30,701
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 558 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 300 24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 130,426 −6,479
5.1 Saistības pret valdību 122,236 −6,675
5.2 Pārējās saistības 8,190 196
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 204,741 2,180
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem −249 30
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,057 246
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,057 246
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 180,115 2,194
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,742 4
Kopā pasīvi 1,840,819 20,550

Kontaktinformācija presei