Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. březnu 2009

10. března 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. března 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 37 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 2,2 mld. EUR na 277,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 5. března 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 75,1 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 76,5 mld. USD se splatností sedm dní. Tuto transakci v amerických dolarech prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 4. března 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 35,4 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 35,1 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 286,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 3,9 mld. EUR na 746 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,7 mld. EUR na 122,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 24,6 mld. EUR na 560,7 mld. EUR. Dále položka 5 na straně aktiv byla snížena po reklasifikaci 10,2 mld. EUR, která odpovídá celkové nominální hodnotě pohledávek Eurosystému za pěti protistranami, které v roce 2008 nesplnily smluvní závazky, a to z položky úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi (položka 5 na straně aktiv) do ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv). Více informací je k dispozici v tiskové zprávě, která byla zveřejněna 5. března 2009. Ve středu 4. března 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 237,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 244,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (ve srovnání s 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 135,6 mld. EUR (ve srovnání se 104,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,2 mld. EUR na 179,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 743 −37
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 156 800 1 116
2.1 Pohledávky za MMF 13 119 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 681 1 116
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 135 981 1 327
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 000 −591
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 000 −591
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 696 826 −4 051
5.1 Hlavní refinanční operace 244 147 5 724
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 452 198 −9 597
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 478 −174
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 3 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 134 1 637
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 286 182 927
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 425 0
9 Ostatní aktiva 259 729 20 223
Aktiva celkem 1 840 819 20 550
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 746 035 3 901
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 315 618 18 450
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 448 −12 249
2.2 Vkladová facilita 135 612 30 701
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 558 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 300 24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 130 426 −6 479
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 122 236 −6 675
5.2 Ostatní závazky 8 190 196
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 204 741 2 180
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −249 30
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 057 246
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 057 246
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 180 115 2 194
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 742 4
Pasiva celkem 1 840 819 20 550

Kontakty pro média