Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 mars 2009

10 mars 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 6 mars 2009 motsvarade minskningen på 37 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 277,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 5 mars 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 75,1 miljarder USD och ersattes med en ny på 76,5 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna USD‑transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 4 mars 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 35,4 miljarder CHF och ersattes med en ny på 35,1 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 286,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,9 miljarder EUR till 746 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,7 miljarder EUR till 122,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 24,6 miljarder EUR till 560,7 miljarder EUR. Dessutom minskades post 5 på tillgångssidan efter on omklassificering av 10,2 miljarder EUR, vilket motsvarar det totala värdet på eurosystemets fordringar på fem motparter som fallerade 2008, från utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner (post 5 på tillgångssidan) till övriga tillgångar (post 9 på tillgångssidan). För mer information se pressmeddelandet av den 5 mars 2009. Onsdagen den 4 mars 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 237,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 244,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 135,6 miljarder EUR (jämfört med 104,9 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 12,2 miljarder EUR till 179,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 217.743 −37
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 156.800 1.116
2.1 Fordringar på IMF 13.119 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.681 1.116
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 135.981 1.327
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 21.000 −591
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 21.000 −591
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 696.826 −4.051
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 244.147 5.724
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 452.198 −9.597
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 478 −174
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 3 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.134 1.637
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 286.182 927
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.425 0
9 Övriga tillgångar 259.729 20.223
Summa tillgångar 1.840.819 20.550
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 746.035 3.901
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 315.618 18.450
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.448 −12.249
2.2 Inlåningsfacilitet 135.612 30.701
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 558 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 300 24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 130.426 −6.479
5.1 Offentliga sektorn 122.236 −6.675
5.2 Övriga skulder 8.190 196
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 204.741 2.180
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet −249 30
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.057 246
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.057 246
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 180.115 2.194
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.742 4
Summa skulder 1.840.819 20.550

Kontakt för media