Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 marca 2009 r.

10 marca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 6 marca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 37 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2,2 mld euro do poziomu 277,5 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zapewniających płynność w dolarach amerykańskich. W czwartek 5 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 75,1 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 76,5 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 4 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 35,4 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 35,1 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii (Swiss National Bank) i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 286,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,9 mld euro do poziomu 746 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,7 mld euro do poziomu 122,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 24,6 mld euro do poziomu 560,7 mld euro. Ponadto saldo pozycji aktywów 5 zmniejszyło się wskutek przekwalifikowania kwoty 10,2 mld euro – odpowiadającej łącznej wartości nominalnej należności Eurosystemu od pięciu kontrahentów, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań w 2008 r. – z  należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej (pozycja aktywów 5) do pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9). Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym z 5 marca 2009 r. W środę 4 marca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 237,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 244,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 135,6 mld euro (w porównaniu z 104,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 12,2 mld euro do poziomu 179,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 217.743 −37
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 156.800 1.116
2.1 Należności od MFW 13.119 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.681 1.116
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 135.981 1.327
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 21.000 −591
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 21.000 −591
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 696.826 −4.051
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 244.147 5.724
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 452.198 −9.597
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 478 −174
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.134 1.637
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 286.182 927
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.425 0
9 Pozostałe aktywa 259.729 20.223
Aktywa razem 1.840.819 20.550
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 746.035 3.901
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 315.618 18.450
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.448 −12.249
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 135.612 30.701
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 558 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 300 24
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 130.426 −6.479
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 122.236 −6.675
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.190 196
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 204.741 2.180
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych −249 30
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.057 246
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.057 246
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe pasywa 180.115 2.194
11 Różnice z wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.742 4
Pasywa razem 1.840.819 20.550

Kontakt z mediami