Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 март 2009 г.

10 март 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 37 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 6 март 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,2 млрд. евро до 277,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 5 март 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 75,1 млрд. щатски долара и бе извършено плащането по нова на стойност 76,5 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази транзакция, деноминирана в щатски долари, беше извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 4 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 35,4 млрд. швейцарски франка и бе извършено плащането по нова на стойност 35,1 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 286,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 3,9 млрд. евро до 746 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 6,7 млрд. евро до 122,2 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 24,6 млрд. евро до 560,7 млрд. евро. Освен това т. 5 от активите отбеляза намаление вследствие на прекласификацията на 10,2 млрд. евро – сума, съответстваща на общата номинална стойност на вземанията на Евросистемата от петима контрагенти, неизпълнили задълженията си през 2008 г. – от заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции на паричната политика, деноминирани в евро (т. 5 от активите) в други активи (т. 9 от активите). Повече подробности ще намерите в прессъобщението от 5 март 2009 г. На 4 март 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 237,8 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 244,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 135,6 млрд. евро (при 104,9 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 12,2 млрд. евро до 179,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 217 743 −37
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 156 800 1 116
2.1 Вземания от МВФ 13 119 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 681 1 116
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 135 981 1 327
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 21 000 −591
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 21 000 −591
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 696 826 −4 051
5.1 Основни операции по рефинансиране 244 147 5 724
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 452 198 −9 597
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 478 −174
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 29 134 1 637
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 286 182 927
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 425 0
9 Други активи 259 729 20 223
Общо активи 1 840 819 20 550
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 746 035 3 901
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 315 618 18 450
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 448 −12 249
2.2 Депозитно улеснение 135 612 30 701
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 558 −3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 300 24
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 130 426 −6 479
5.1 Сектор „Държавно управление“ 122 236 −6 675
5.2 Други задължения 8 190 196
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 204 741 2 180
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута −249 30
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 057 246
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 057 246
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 180 115 2 194
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 742 4
Общо пасиви 1 840 819 20 550

Данни за контакт за медиите