Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 30. máju 2008

3. júna 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 30. mája 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 18 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 167,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) vzrástol o 1,6 mld. EUR na 114 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,7 mld. EUR na 672 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 16,4 mld. EUR na 64,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 6,1 mld. EUR na 455,8 mld. EUR. V stredu 28. mája 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 176,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 170 mld. EUR. Vo štvrtok 29. mája 2008 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 50 mld. EUR a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 12,1 mld. EUR na 207,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 545 −18
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 301 −2 102
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 434 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 126 867 −2 102
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 943 1 677
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 613 −64
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 613 −64
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 455 821 −6 128
5.1 Hlavné refinančné obchody 170 002 −6 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 285 027 −1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 791 373
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 32 095 −367
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 114 000 1 643
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 007 −6
9 Ostatné aktíva 366 920 4 813
Úhrn aktív 1 423 245 −552
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 672 006 2 714
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 207 582 12 126
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 207 516 12 136
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 55 −12
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 156 −8
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 916 −16 562
5.1 Verejná správa 64 690 −16 442
5.2 Ostatné záväzky 7 226 −120
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 73 373 −574
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 280 −596
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 514 232
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 514 232
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 148 0
10 Ostatné pasíva 146 100 2 116
11 Účty precenenia 156 231 0
12 Kapitál a rezervy 71 939 0
Úhrn pasív 1 423 245 −552

Kontakt pre médiá