Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 maja 2008 r.

3 czerwca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 30 maja 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 18 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 167,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,6 mld euro do poziomu 114 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,7 mld euro do poziomu 672 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 16,4 mld euro do poziomu 64,7 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,1 mld euro do poziomu 455,8 mld euro. W środę, 28 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 176,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 170 mld euro. W czwartek, 29 maja 2008 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 50 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,8 mld euro (w porównaniu z 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 12,1 mld euro do poziomu 207,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 209.545 −18
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.301 −2.102
2.1 Należności od MFW 9.434 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 126.867 −2.102
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 54.943 1.677
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.613 −64
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.613 −64
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 455.821 −6.128
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 170.002 −6.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 285.027 −1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 791 373
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 32.095 −367
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 114.000 1.643
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.007 −6
9 Pozostałe aktywa 366.920 4.813
Aktywa razem 1.423.245 −552
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 672.006 2.714
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 207.582 12.126
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 207.516 12.136
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 55 −12
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 156 −8
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 71.916 −16.562
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.690 −16.442
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.226 −120
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 73.373 −574
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 2.280 −596
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.514 232
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.514 232
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.148 0
10 Pozostałe zobowiązania 146.100 2.116
11 Różnice z aktualizacji wyceny 156.231 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.939 0
Pasywa razem 1.423.245 −552

Kontakt z mediami