Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 30. maja 2008

3. junij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 30. maja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 18 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 167,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,6 milijarde EUR na 114 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,7 milijarde EUR na 672 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 16,4 milijarde EUR na 64,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,1 milijarde EUR na 455,8 milijarde EUR. V sredo, 28. maja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 176,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 170 milijard EUR. V četrtek, 29. maja 2008, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 50 milijard EUR, poravnana pa je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 12,1 milijarde EUR na 207,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.545 −18
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.301 −2.102
2.1 Terjatve do MDS 9.434 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 126.867 −2.102
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.943 1.677
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.613 −64
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.613 −64
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 455.821 −6.128
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 170.002 −6.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 285.027 −1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 791 373
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 1 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 32.095 −367
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 114.000 1.643
8 Dolg širše države v EUR 38.007 −6
9 Druga sredstva 366.920 4.813
Skupaj sredstva 1.423.245 −552
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 672.006 2.714
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 207.582 12.126
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 207.516 12.136
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 55 −12
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 156 −8
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.916 −16.562
5.1 Širša država 64.690 −16.442
5.2 Druge obveznosti 7.226 −120
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 73.373 −574
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.280 −596
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.514 232
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.514 232
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.148 0
10 Druge obveznosti 146.100 2.116
11 Računi prevrednotenja 156.231 0
12 Kapital in rezerve 71.939 0
Skupaj obveznosti 1.423.245 −552

Stiki za medije