Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 30 mei 2008

3 juni 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 30 mei 2008 was de daling van EUR 18 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 167,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,6 miljard naar EUR 114 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,7 miljard naar EUR 672 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 16,4 miljard naar EUR 64,7 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,1 miljard naar EUR 455,8 miljard. Op woensdag 28 mei 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 176,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 170 miljard verrekend. Op donderdag 29 mei 2008 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 50 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,8 miljard (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 12,1 miljard naar EUR 207,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 209.545 −18
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.301 −2.102
2.1 Vorderingen op het IMF 9.434 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 126.867 −2.102
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.943 1.677
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.613 −64
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.613 −64
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 455.821 −6.128
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 170.002 −6.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 285.027 −1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 791 373
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 32.095 −367
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 114.000 1.643
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.007 −6
9 Overige activa 366.920 4.813
Totaal activa 1.423.245 −552
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 672.006 2.714
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 207.582 12.126
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 207.516 12.136
2.2 Depositofaciliteit 55 −12
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 156 −8
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.916 −16.562
5.1 Overheid 64.690 −16.442
5.2 Overige verplichtingen 7.226 −120
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 73.373 −574
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.280 −596
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.514 232
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.514 232
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.148 0
10 Overige passiva 146.100 2.116
11 Herwaarderingsrekeningen 156.231 0
12 Kapitaal en reserves 71.939 0
Totaal passiva 1.423.245 −552

Contactpersonen voor de media