Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. květnu 2008

3. června 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. května 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 18 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,1 mld. EUR na 167,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 114 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,7 mld. EUR na 672 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 16,4 mld. EUR na 64,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 6,1 mld. EUR na 455,8 mld. EUR. Ve středu 28. května 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 176,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 170 mld. EUR. Ve čtvrtek 29. května 2008 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 50 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,8 mld. EUR (ve srovnání se 0,4 mld. EUR v předchozím týdnu), prostřednictvím vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 12,1 mld. EUR na 207,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 545 −18
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 136 301 −2 102
2.1 Pohledávky za MMF 9 434 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 126 867 −2 102
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 943 1 677
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 613 −64
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 613 −64
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 455 821 −6 128
5.1 Hlavní refinanční operace 170 002 −6 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 027 −1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 791 373
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 095 −367
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 114 000 1 643
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 007 −6
9 Ostatní aktiva 366 920 4 813
Aktiva celkem 1 423 245 −552
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 672 006 2 714
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 207 582 12 126
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 207 516 12 136
2.2 Vkladová facilita 55 −12
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 156 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 916 −16 562
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 690 −16 442
5.2 Ostatní závazky 7 226 −120
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 73 373 −574
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 280 −596
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 514 232
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 514 232
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 146 100 2 116
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 939 0
Pasiva celkem 1 423 245 −552

Kontakty pro média