Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 30. maj 2008

3. juni 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 30. maj 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 18 mio. euro som følge af en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 167,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,6 mia. euro til 114 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,7 mia. euro til 672 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 16,4 mia. euro til 64,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,1 mia. euro til 455,8 mia. euro. Onsdag den 28. maj 2008 udløb en primær markedsoperation på 176,5 mia. euro, og en ny på 170 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 29. maj 2008 udløb en langfristet markedsoperation på 50 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,8 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 12,1 mia. euro til 207,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.545 −18
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.301 −2.102
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.434 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 126.867 −2.102
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.943 1.677
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.613 −64
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.613 −64
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 455.821 −6.128
5.1 Primære markedsoperationer 170.002 −6.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 285.027 −1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 791 373
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 1 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 32.095 −367
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 114.000 1.643
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.007 −6
9 Andre aktiver 366.920 4.813
Aktiver i alt 1.423.245 −552
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 672.006 2.714
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 207.582 12.126
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 207.516 12.136
2.2 Indlånsfacilitet 55 −12
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 156 −8
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.916 −16.562
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.690 −16.442
5.2 Andre forpligtelser 7.226 −120
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 73.373 −574
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.280 −596
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.514 232
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.514 232
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.148 0
10 Andre forpligtelser 146.100 2.116
11 Revalueringskonti 156.231 0
12 Kapital og reserver 71.939 0
Passiver i alt 1.423.245 −552

Medie- og pressehenvendelser