Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning 
per den 30 maj 2008

3 juni 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 30 maj 2008 motsvarade minskningen på 18 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 167,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,6 miljard EUR till 114 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,7 miljarder EUR till 672 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 16,4 miljarder EUR till 64,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 6,1 miljarder EUR till 455,8 miljarder EUR. Onsdagen den 28 maj 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 176,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 170 miljarder EUR. Torsdagen den 29 maj 2008 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 50 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,8 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 12,1 miljarder EUR till 207,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 209.545 −18
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.301 −2.102
2.1 Fordringar på IMF 9.434 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 126.867 −2.102
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.943 1.677
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.613 −64
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.613 −64
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 455.821 −6.128
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 170.002 −6.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 285.027 −1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 791 373
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 32.095 −367
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 114.000 1.643
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.007 −6
9 Övriga tillgångar 366.920 4.813
Summa tillgångar 1.423.245 −552
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 672.006 2.714
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 207.582 12.126
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 207.516 12.136
2.2 Inlåningsfacilitet 55 −12
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 156 −8
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.916 −16.562
5.1 Offentliga sektorn 64.690 −16.442
5.2 Övriga skulder 7.226 −120
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 73.373 −574
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.280 −596
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.514 232
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.514 232
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.148 0
10 Övriga skulder 146.100 2.116
11 Värderegleringskonton 156.231 0
12 Eget kapital 71.939 0
Summa skulder 1.423.245 −552

Kontakt för media