Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 30. maijā

2008. gada 3. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 30. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 18 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 167.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.6 mljrd. euro (līdz 114 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.7 mljrd. euro (līdz 672 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.4 mljrd. euro (līdz 64.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.1 mljrd. euro (līdz 455.8 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 28. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 176.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 170 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 29. maijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 50 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 12.1 mljrd. euro (līdz 207.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,545 −18
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,301 −2,102
2.1 SVF debitoru parādi 9,434 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 126,867 −2,102
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,943 1,677
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,613 −64
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,613 −64
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 455,821 −6,128
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 170,002 −6,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 285,027 −1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 791 373
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 32,095 −367
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 114,000 1,643
8 Valdības parāds euro 38,007 −6
9 Pārējie aktīvi 366,920 4,813
Kopā aktīvi 1,423,245 −552
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 672,006 2,714
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 207,582 12,126
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 207,516 12,136
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 55 −12
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 156 −8
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71,916 −16,562
5.1 Saistības pret valdību 64,690 −16,442
5.2 Pārējās saistības 7,226 −120
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 73,373 −574
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,280 −596
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,514 232
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,514 232
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,148 0
10 Pārējās saistības 146,100 2,116
11 Pārvērtēšanas konti 156,231 0
12 Kapitāls un rezerves 71,939 0
Kopā pasīvi 1,423,245 −552

Kontaktinformācija presei