Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gegužės 30 d.

2008 m. birželio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gegužės 30 d. auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 18 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 167,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 114 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,7 mlrd. eurų – iki 672 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,4 mlrd. eurų – iki 64,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,1 mlrd. eurų – iki 455,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gegužės 28 d., baigėsi 176,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 170 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. gegužės 29 d., baigėsi 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų, beveik toks pat kaip praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 12,1 mlrd. eurų – iki 207,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 545 −18
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 136 301 −2 102
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 434 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 126 867 −2 102
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 54 943 1 677
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 613 −64
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 613 −64
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 455 821 −6 128
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 170 002 −6 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 027 −1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 791 373
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 095 −367
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 114 000 1 643
8 Valdžios skola eurais 38 007 −6
9 Kitas turtas 366 920 4 813
Visas turtas 1 423 245 −552
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 672 006 2 714
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 207 582 12 126
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 207 516 12 136
2.2 Indėlių galimybė 55 −12
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 11 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 156 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 71 916 −16 562
5.1 Valdžiai 64 690 −16 442
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 226 −120
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 73 373 −574
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 280 −596
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 514 232
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 514 232
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 146 100 2 116
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 939 0
Visi įsipareigojimai 1 423 245 −552

Kontaktai žiniasklaidai