Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. mai 2008

3. juuni 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

30. mail 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 18 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 167,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,6 miljardi euro võrra 114 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,7 miljardi euro võrra 672 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 16,4 miljardi euro võrra 64,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,1 miljardi euro võrra 455,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. mail 2008 möödus 176,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 170 miljardit eurot. Neljapäeval, 29. mail 2008 möödus 50 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses, mis vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 12,1 miljardi euro võrra 207,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 545 −18
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 301 −2 102
2.1 Nõuded RVFle 9 434 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 126 867 −2 102
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 54 943 1 677
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 613 −64
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 613 −64
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 455 821 −6 128
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 170 002 −6 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 027 −1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 791 373
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 1 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 095 −367
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 114 000 1 643
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 007 −6
9 Muud varad 366 920 4 813
Varad kokku 1 423 245 −552
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 672 006 2 714
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 207 582 12 126
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 207 516 12 136
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 55 −12
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 11 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 156 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 916 −16 562
5.1 Valitsussektor 64 690 −16 442
5.2 Muud kohustused 7 226 −120
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 73 373 −574
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 280 −596
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 514 232
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 514 232
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 146 100 2 116
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 939 0
Kohustused kokku 1 423 245 −552

Kontaktandmed