Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 май 2008 г.

3 юни 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 18 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 30 май 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,1 млрд. евро до 167,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,6 млрд. евро до 114 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,7 млрд. евро до 672 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 16,4 млрд. евро до 64,7 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,1 млрд. евро до 455,8 млрд. евро. На 28 май 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 176,5 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 170 млрд. евро. На 29 май 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 50 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 50 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,8 млрд. евро (при 0,4 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. евро, при приблизително същата стойност през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 12,1 млрд. евро до 207,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 209 545 −18
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 301 −2 102
2.1 Вземания от МВФ 9 434 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 126 867 −2 102
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 943 1 677
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 613 −64
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 613 −64
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 455 821 −6 128
5.1 Основни операции по рефинансиране 170 002 −6 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 285 027 −1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 791 373
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 32 095 −367
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 000 1 643
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 007 −6
9 Други активи 366 920 4 813
Общо активи 1 423 245 −552
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 672 006 2 714
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 207 582 12 126
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 207 516 12 136
2.2 Депозитно улеснение 55 −12
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 156 −8
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 71 916 −16 562
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 690 −16 442
5.2 Други задължения 7 226 −120
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 73 373 −574
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 280 −596
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 514 232
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 514 232
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 148 0
10 Други задължения 146 100 2 116
11 Сметки за преоценка 156 231 0
12 Капитал и резерви 71 939 0
Общо пасиви 1 423 245 −552

Данни за контакт за медиите