Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 25 januari 2008

29 januari 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 25 januari 2008 was de daling van EUR 51 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 151,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,4 miljard naar EUR 98,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,7 miljard naar EUR 649,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 25,3 miljard naar EUR 64,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,8 miljard naar EUR 444 miljard. Op woensdag 23 januari 2008 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 190,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 175,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,5 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 38,1 miljard naar EUR 192,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.612 −51
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.031 −932
2.1 Vorderingen op het IMF 9.124 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.907 −930
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.356 −586
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.194 1.536
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.194 1.536
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 444.491 −14.533
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 175.500 −15.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.487 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 492 491
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 12 −24
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.572 −1.722
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.057 1.362
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.705 0
9 Overige activa 333.524 1.689
Totaal activa 1.337.542 −13.237
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 649.514 −3.731
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 193.199 −37.857
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 192.680 −38.145
2.2 Depositofaciliteit 501 289
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 18 −1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 314 −20
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 71.972 24.904
5.1 Overheid 64.075 25.315
5.2 Overige verplichtingen 7.897 −411
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.041 2.420
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.180 −189
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.978 −480
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.978 −480
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 129.663 1.719
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 69.705 −3
Totaal passiva 1.337.542 −13.237