Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 25. januáru 2008

29. januára 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 25. januára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 51 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,8 mld. EUR na 151,9 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,4 mld. EUR na 98,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 3,7 mld. EUR na 649,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 25,3 mld. EUR na 64,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,8 mld. EUR na 444 mld. EUR. V stredu 23. januára 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 190,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 175,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni). Objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol tiež 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 38,1 mld. EUR na 192,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 612 −51
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 031 −932
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 124 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 907 −930
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 356 −586
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 194 1 536
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 194 1 536
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 444 491 −14 533
5.1 Hlavné refinančné obchody 175 500 −15 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 487 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 492 491
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 12 −24
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 572 −1 722
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 98 057 1 362
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 705 0
9 Ostatné aktíva 333 524 1 689
Úhrn aktív 1 337 542 −13 237
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 649 514 −3 731
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 193 199 −37 857
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 192 680 −38 145
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 501 289
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 18 −1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 314 −20
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 71 972 24 904
5.1 Verejná správa 64 075 25 315
5.2 Ostatné záväzky 7 897 −411
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 041 2 420
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 180 −189
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 978 −480
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 978 −480
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 129 663 1 719
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 69 705 −3
Úhrn pasív 1 337 542 −13 237

Kontakt pre médiá