Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 25. januarja 2008

29. januar 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 25. januarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 51 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 151,9 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,4 milijarde EUR na 98,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,7 milijarde EUR na 649,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 25,3 milijarde EUR na 64,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 14,8 milijarde EUR na 444 milijard EUR. V sredo, 23. januarja 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 190,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 175,5 milijarde EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,5 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), prav tako 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden) je znašala uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 38,1 milijarde EUR na 192,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.612 −51
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.031 −932
2.1 Terjatve do MDS 9.124 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.907 −930
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.356 −586
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.194 1.536
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.194 1.536
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 444.491 −14.533
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 175.500 −15.000
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.487 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 492 491
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 12 −24
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.572 −1.722
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 98.057 1.362
8 Dolg širše države v EUR 38.705 0
9 Druga sredstva 333.524 1.689
Skupaj sredstva 1.337.542 −13.237
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 649.514 −3.731
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 193.199 −37.857
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 192.680 −38.145
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 501 289
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 18 −1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 314 −20
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 71.972 24.904
5.1 Širša država 64.075 25.315
5.2 Druge obveznosti 7.897 −411
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.041 2.420
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.180 −189
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.978 −480
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.978 −480
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 129.663 1.719
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 69.705 −3
Skupaj obveznosti 1.337.542 −13.237

Stiki za medije