Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 25. lednu 2008

29. ledna 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 25. ledna 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 51 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,8 mld. EUR na 151,9 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 98,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,7 mld. EUR na 649,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 25,3 mld. EUR na 64,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 14,8 mld. EUR na 444 mld. EUR. Ve středu 23. ledna 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 190,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 175,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,5 mld. EUR (na rozdíl od 0,2 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,1 mld. EUR na 192,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 201 612 −51
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 031 −932
2.1 Pohledávky za MMF 9 124 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 907 −930
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 356 −586
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 194 1 536
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 194 1 536
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 444 491 −14 533
5.1 Hlavní refinanční operace 175 500 −15 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 268 487 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 492 491
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 −24
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 572 −1 722
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 98 057 1 362
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 705 0
9 Ostatní aktiva 333 524 1 689
Aktiva celkem 1 337 542 −13 237
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 649 514 −3 731
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 193 199 −37 857
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 192 680 −38 145
2.2 Vkladová facilita 501 289
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 18 −1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 314 −20
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 71 972 24 904
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 075 25 315
5.2 Ostatní závazky 7 897 −411
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 041 2 420
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 180 −189
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 978 −480
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 978 −480
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 311 0
10 Ostatní pasiva 129 663 1 719
11 Účty přecenění 147 665 0
12 Kapitál a rezervní fondy 69 705 −3
Pasiva celkem 1 337 542 −13 237

Kontakty pro média