Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 25 stycznia 2008 r.

29 stycznia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 25 stycznia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 51 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld euro do poziomu 151,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,4 mld euro do poziomu 98,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,7 mld euro do poziomu 649,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 25,3 mld euro do poziomu 64,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,8 mld euro do poziomu 444 mld euro. W środę, 23 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 190,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 175,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,5 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 38,1 mld euro do poziomu 192,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.612 −51
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.031 −932
2.1 Należności od MFW 9.124 −2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.907 −930
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 36.356 −586
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.194 1.536
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.194 1.536
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 444.491 −14.533
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 175.500 −15.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.487 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 492 491
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 12 −24
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 28.572 −1.722
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 98.057 1.362
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.705 0
9 Pozostałe aktywa 333.524 1.689
Aktywa razem 1.337.542 −13.237
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 649.514 −3.731
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 193.199 −37.857
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 192.680 −38.145
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 501 289
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 18 −1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 314 −20
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 71.972 24.904
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 64.075 25.315
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.897 −411
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 51.041 2.420
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.180 −189
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.978 −480
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.978 −480
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 129.663 1.719
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 69.705 −3
Pasywa razem 1.337.542 −13.237