Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 25. janvārī

2008. gada 29. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 25. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 51 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 151.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.4 mljrd. euro (līdz 98.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 649.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 25.3 mljrd. euro (līdz 64.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.8 mljrd. euro (līdz 444 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 23. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 190.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 175.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 38.1 mljrd. euro (līdz 192.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,612 −51
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,031 −932
2.1 SVF debitoru parādi 9,124 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,907 −930
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,356 −586
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,194 1,536
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,194 1,536
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 444,491 −14,533
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 175,500 −15,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,487 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 492 491
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 12 −24
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,572 −1,722
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 98,057 1,362
8 Valdības parāds euro 38,705 0
9 Pārējie aktīvi 333,524 1,689
Kopā aktīvi 1,337,542 −13,237
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 649,514 −3,731
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 193,199 −37,857
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 192,680 −38,145
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 501 289
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 18 −1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 314 −20
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 71,972 24,904
5.1 Saistības pret valdību 64,075 25,315
5.2 Pārējās saistības 7,897 −411
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51,041 2,420
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,180 −189
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,978 −480
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,978 −480
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 129,663 1,719
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 69,705 −3
Kopā pasīvi 1,337,542 −13,237

Kontaktinformācija presei