Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 25 januari 2008

29 januari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 25 januari 2008 motsvarade minskningen på 51 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 151,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,4 miljarder EUR till 98,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 649,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 25,3 miljarder EUR till 64,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,8 miljarder EUR till 444 miljarder EUR. Onsdagen den 23 januari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 190,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 175,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 38,1 miljarder EUR till 192,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.612 −51
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.031 −932
2.1 Fordringar på IMF 9.124 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.907 −930
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.356 −586
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.194 1.536
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.194 1.536
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 444.491 −14.533
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 175.500 −15.000
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.487 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 492 491
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 12 −24
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.572 −1.722
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 98.057 1.362
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.705 0
9 Övriga tillgångar 333.524 1.689
Summa tillgångar 1.337.542 −13.237
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 649.514 −3.731
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 193.199 −37.857
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 192.680 −38.145
2.2 Inlåningsfacilitet 501 289
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 18 −1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 314 −20
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 71.972 24.904
5.1 Offentliga sektorn 64.075 25.315
5.2 Övriga skulder 7.897 −411
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.041 2.420
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.180 −189
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.978 −480
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.978 −480
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 129.663 1.719
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 69.705 −3
Summa skulder 1.337.542 −13.237

Kontakt för media