Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 25. jaanuar 2008

29. jaanuar 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

25. jaanuaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 51 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 151,9 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 98,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,7 miljardi euro võrra 649,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 25,3 miljardi euro võrra 64,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,8 miljardi euro võrra 444 miljardi euroni. Kolmapäeval, 23. jaanuaril 2008 möödus 190,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 175,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati samuti 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,1 miljardi euro võrra 192,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 612 −51
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 031 −932
2.1 Nõuded RVFle 9 124 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 907 −930
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 36 356 −586
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 16 194 1 536
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 194 1 536
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 444 491 −14 533
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 175 500 −15 000
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 487 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 492 491
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 −24
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 572 −1 722
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 98 057 1 362
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 705 0
9 Muud varad 333 524 1 689
Varad kokku 1 337 542 −13 237
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 649 514 −3 731
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 193 199 −37 857
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 192 680 −38 145
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 501 289
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 18 −1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 314 −20
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 71 972 24 904
5.1 Valitsussektor 64 075 25 315
5.2 Muud kohustused 7 897 −411
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 041 2 420
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 180 −189
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 978 −480
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 978 −480
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 129 663 1 719
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 69 705 −3
Kohustused kokku 1 337 542 −13 237

Kontaktandmed