Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 25 януари 2008 г.

29 януари 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 51 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 25 януари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,8 млрд. EUR до 151,9 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,4 млрд. EUR до 98,1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 3,7 млрд. EUR до 649,5 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 25,3 млрд. EUR до 64,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 14,8 млрд. EUR до 444 млрд. EUR. На 23 януари 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 190,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 175,5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,5 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 38,1 млрд. EUR до 192,7 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 612 −51
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 031 −932
2.1 Вземания от МВФ 9 124 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 907 −930
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 356 −586
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 194 1 536
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 194 1 536
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 444 491 −14 533
5.1 Основни операции по рефинансиране 175 500 −15 000
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 487 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 492 491
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 12 −24
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 572 −1 722
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 057 1 362
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 705 0
9 Други активи 333 524 1 689
Общо активи 1 337 542 −13 237
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 649 514 −3 731
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 193 199 −37 857
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 192 680 −38 145
2.2 Депозитно улеснение 501 289
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 18 −1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 314 −20
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 71 972 24 904
5.1 Сектор „Държавно управление“ 64 075 25 315
5.2 Други задължения 7 897 −411
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 041 2 420
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 180 −189
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 978 −480
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 978 −480
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 129 663 1 719
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 69 705 −3
Общо пасиви 1 337 542 −13 237