Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 25. januar 2008

29. januar 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 25. januar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 51 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 151,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,4 mia. euro til 98,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,7 mia. euro til 649,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 25,3 mia. euro til 64,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 14,8 mia. euro til 444 mia. euro. Onsdag den 23. januar 2008 udløb en primær markedsoperation på 190,5 mia. euro, og en ny på 175,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 38,1 mia. euro til 192,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.612 −51
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.031 −932
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.124 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.907 −930
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.356 −586
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.194 1.536
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.194 1.536
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 444.491 −14.533
5.1 Primære markedsoperationer 175.500 −15.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.487 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 492 491
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 12 −24
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.572 −1.722
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 98.057 1.362
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.705 0
9 Andre aktiver 333.524 1.689
Aktiver i alt 1.337.542 −13.237
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 649.514 −3.731
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 193.199 −37.857
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 192.680 −38.145
2.2 Indlånsfacilitet 501 289
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 18 −1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 314 −20
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 71.972 24.904
5.1 Offentlig forvaltning og service 64.075 25.315
5.2 Andre forpligtelser 7.897 −411
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.041 2.420
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.180 −189
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.978 −480
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.978 −480
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 129.663 1.719
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 69.705 −3
Passiver i alt 1.337.542 −13.237

Medie- og pressehenvendelser