Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. marcu 2007

6. marca 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. marca 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 34 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 86,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 4,8 mld. EUR na 608,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 11 mld. EUR na 49,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 1,7 mld. EUR na 428,5 mld. EUR. V stredu 28. februára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 301,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 289 mld. EUR. Vo štvrtok 1. marca 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod vo výške 40 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 50 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,5 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,8 mld. EUR na 182,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 450 −34
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 494 −797
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 004 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 490 −795
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 162 732
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 613 1 509
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 613 1 509
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 429 008 −2 506
5.1 Hlavné refinančné obchody 288 999 −12 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 140 000 9 999
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 9 −4
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 822 −1 160
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 86 499 607
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 317 6
9 Ostatné aktíva 223 864 −524
Úhrn aktív 1 148 229 −2 167
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 608 477 4 847
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 183 132 4 003
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 182 613 4 810
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 35 −459
2.3 Termínované vklady 484 −348
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 134 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 57 654 −10 988
5.1 Verejná správa 49 213 −10 965
5.2 Ostatné záväzky 8 441 −23
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 096 192
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 163 −127
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 896 262
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 896 262
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 71 851 −495
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 225 139
Úhrn pasív 1 148 229 −2 167

Kontakt pre médiá