Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 2. martā

2007. gada 6. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 2. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 34 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 145 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 86.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.8 mljrd. euro (līdz 608.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11 mljrd. euro (līdz 49.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 428.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 28. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 301.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 289 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 1. martā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 40 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.5 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.8 mljrd. euro (līdz 182.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,450 −34
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,494 −797
2.1 SVF debitoru parādi 10,004 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,490 −795
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,162 732
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,613 1,509
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,613 1,509
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,008 −2,506
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 288,999 −12,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 140,000 9,999
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 9 −4
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,822 −1,160
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 86,499 607
8 Valdības parāds euro 39,317 6
9 Pārējie aktīvi 223,864 −524
Kopā aktīvi 1,148,229 −2,167
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 608,477 4,847
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 183,132 4,003
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 182,613 4,810
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 35 −459
2.3 Termiņnoguldījumi 484 −348
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 134 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 57,654 −10,988
5.1 Saistības pret valdību 49,213 −10,965
5.2 Pārējās saistības 8,441 −23
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,096 192
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 163 −127
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,896 262
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,896 262
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 71,851 −495
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,225 139
Kopā pasīvi 1,148,229 −2,167

Kontaktinformācija presei