Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. kovo 2 d.

2007 m. kovo 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. kovo 2 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 34 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 145 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 86,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 608,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11 mlrd. eurų – iki 49,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,7 mlrd. eurų – iki 428,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. vasario 28 d., baigėsi 301,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 289 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2007 m. kovo 1 d., baigėsi 40 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) taip pat buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,5 mlrd. eurų pasinaudojimu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 182,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 450 −34
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 494 −797
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 004 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 490 −795
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 162 732
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 613 1 509
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 613 1 509
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 008 −2 506
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 288 999 −12 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 140 000 9 999
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 822 −1 160
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 86 499 607
8 Valdžios skola eurais 39 317 6
9 Kitas turtas 223 864 −524
Visas turtas 1 148 229 −2 167
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 608 477 4 847
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 132 4 003
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 182 613 4 810
2.2 Indėlių galimybė 35 −459
2.3 Terminuotieji indėliai 484 −348
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 134 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 57 654 −10 988
5.1 Valdžiai 49 213 −10 965
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 441 −23
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 096 192
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 163 −127
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 896 262
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 896 262
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 71 851 −495
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 225 139
Visi įsipareigojimai 1 148 229 −2 167

Kontaktai žiniasklaidai