Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 2 март 2007 г.

6 март 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 34 млн. EUR за показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 2 Март 2007 г., отразява извършените продажби на злато от една централна банка от Еуросистемата (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.).

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0.2 млрд. EUR до 145 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.6 млрд. EUR до 86.5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) нарастват с 4.8 млрд. EUR до 608.5 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) намаляват с 11 млрд. EUR до 49.2 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) намалява с 1.7 млрд. EUR до 428.5 млрд. EUR. На 28 Февруари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 301.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 289 млрд. EUR. На 1 Март 2007 г., четвъртък, настъпи падежът на oперация за по-дългосрочно рефинансиране в размер на 40 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 50 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица) и използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е също с почти нулева стойност (при стойност 0.5 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите ) се отчита увеличение с 4.8 млрд. EUR до 182.6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 450 −34
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 494 −797
2.1 Вземания от МВФ 10 004 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 490 −795
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 162 732
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 613 1 509
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 613 1 509
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 429 008 −2 506
5.1 Основни операции по рефинансиране 288 999 −12 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 140 000 9 999
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 −4
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 822 −1 160
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 86 499 607
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 317 6
9 Други активи 223 864 −524
Общо активи 1 148 229 −2 167
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 608 477 4 847
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 183 132 4 003
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 182 613 4 810
2.2 Депозитно улеснение 35 −459
2.3 Срочни депозити 484 −348
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 134 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 57 654 −10 988
5.1 Сектор „Държавно управление“ 49 213 −10 965
5.2 Други задължения 8 441 −23
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 096 192
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 163 −127
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 896 262
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 896 262
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 71 851 −495
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 225 139
Общо пасиви 1 148 229 −2 167

Данни за контакт за медиите