Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 2. březnu 2007

6. března 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. března 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 34 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 145 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 86,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4,8 mld. EUR na 608,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 11 mld. EUR na 49,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 1,7 mld. EUR na 428,5 mld. EUR. Ve středu 28. února 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 301,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 289 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. března 2007 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 40 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala obdobně jako během předchozího týdne prakticky nevyužita a také vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,5 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,8 mld. EUR na 182,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 450 −34
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 494 −797
2.1 Pohledávky za MMF 10 004 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 490 −795
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 162 732
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 613 1 509
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 613 1 509
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 008 −2 506
5.1 Hlavní refinanční operace 288 999 −12 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 140 000 9 999
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 9 −4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 822 −1 160
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 86 499 607
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 317 6
9 Ostatní aktiva 223 864 −524
Aktiva celkem 1 148 229 −2 167
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 608 477 4 847
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 183 132 4 003
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 182 613 4 810
2.2 Vkladová facilita 35 −459
2.3 Termínované vklady 484 −348
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 134 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 57 654 −10 988
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 213 −10 965
5.2 Ostatní závazky 8 441 −23
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 096 192
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 163 −127
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 896 262
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 896 262
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 71 851 −495
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 225 139
Pasiva celkem 1 148 229 −2 167

Kontakty pro média