Menu

Eurosystemet konsoliderede balance pr. 2. marts 2007

6. marts 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. marts 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 34 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 145 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,6 mia. euro til 86,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,8 mia. euro til 608,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 11 mia. euro til 49,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 1,7 mia. euro til 428,5 mia. euro. Onsdag den 28. februar 2007 udløb en primær markedsoperation på 301,5 mia. euro, og en ny på 289 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 1. marts 2007 udløb en langfristet markedsoperation på 40 mia. euro, og en ny på 50 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,5 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4,8 mia. euro til 182,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.450 −34
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.494 −797
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.004 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.490 −795
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.162 732
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.613 1.509
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.613 1.509
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.008 −2.506
5.1 Primære markedsoperationer 288.999 −12.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 140.000 9.999
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 9 −4
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.822 −1.160
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 86.499 607
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.317 6
9 Andre aktiver 223.864 −524
Aktiver i alt 1.148.229 −2.167
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 608.477 4.847
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 183.132 4.003
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 182.613 4.810
2.2 Indlånsfacilitet 35 −459
2.3 Indskud med fast løbetid 484 −348
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 134 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 57.654 −10.988
5.1 Offentlig forvaltning og service 49.213 −10.965
5.2 Andre forpligtelser 8.441 −23
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.096 192
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 163 −127
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.896 262
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.896 262
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 71.851 −495
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.225 139
Passiver i alt 1.148.229 −2.167

Medie- og pressehenvendelser