Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 marca 2007 r.

6 marca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 marca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 34 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 145 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 86,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 608,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 11 mld euro do poziomu 49,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 1,7 mld euro do poziomu 428,5 mld euro. W środę, 28 lutego 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 301,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 289 mld euro. W czwartek, 1 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 40 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,5 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,8 mld euro do poziomu 182,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.450 −34
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.494 −797
2.1 Należności od MFW 10.004 −2
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.490 −795
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.162 732
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.613 1.509
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.613 1.509
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.008 −2.506
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 288.999 −12.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 140.000 9.999
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 −4
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.822 −1.160
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 86.499 607
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.317 6
9 Pozostałe aktywa 223.864 −524
Aktywa razem 1.148.229 −2.167
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 608.477 4.847
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 183.132 4.003
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 182.613 4.810
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 35 −459
2.3 Depozyty terminowe 484 −348
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 134 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 57.654 −10.988
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 49.213 −10.965
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.441 −23
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.096 192
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 163 −127
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.896 262
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.896 262
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 71.851 −495
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.225 139
Pasywa razem 1.148.229 −2.167

Kontakt z mediami