Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. marca 2007

6. marec 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. marca 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 34 milijonov EUR zaradi prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 145 milijard EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 86,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,8 milijarde EUR na 608,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11 milijard EUR na 49,2 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 1,7 milijarde EUR na 428,5 milijarde EUR. V sredo, 28. februarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 301,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 289 milijard EUR. V četrtek, 1. marca 2007, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 40 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 50 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič, kar je približno enako kot prejšnji teden, enako tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2), ki je prejšnji teden znašala 0,5 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 4,8 milijarde EUR na 182,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.450 −34
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.494 −797
2.1 Terjatve do MDS 10.004 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.490 −795
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.162 732
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.613 1.509
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.613 1.509
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.008 −2.506
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 288.999 −12.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 140.000 9.999
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 9 −4
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.822 −1.160
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 86.499 607
8 Dolg širše države v EUR 39.317 6
9 Druga sredstva 223.864 −524
Skupaj sredstva 1.148.229 −2.167
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 608.477 4.847
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 183.132 4.003
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 182.613 4.810
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 35 −459
2.3 Vezane vloge 484 −348
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 134 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 57.654 −10.988
5.1 Širša država 49.213 −10.965
5.2 Druge obveznosti 8.441 −23
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.096 192
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 163 −127
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.896 262
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.896 262
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 71.851 −495
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.225 139
Skupaj obveznosti 1.148.229 −2.167

Stiki za medije