Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 maart 2007

6 maart 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 maart 2007 was de daling van EUR 34 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 145 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 86,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,8 miljard naar EUR 608,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11 miljard naar EUR 49,2 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 1,7 miljard naar EUR 428,5 miljard. Op woensdag 28 februari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 301,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 289 miljard verrekend. Op donderdag 1 maart 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 40 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) eveneens vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,5 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,8 miljard naar EUR 182,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.450 −34
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.494 −797
2.1 Vorderingen op het IMF 10.004 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.490 −795
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.162 732
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.613 1.509
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.613 1.509
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.008 −2.506
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 288.999 −12.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 140.000 9.999
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 9 −4
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.822 −1.160
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.499 607
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.317 6
9 Overige activa 223.864 −524
Totaal activa 1.148.229 −2.167
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 608.477 4.847
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 183.132 4.003
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 182.613 4.810
2.2 Depositofaciliteit 35 −459
2.3 Termijndeposito's 484 −348
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 134 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.654 −10.988
5.1 Overheid 49.213 −10.965
5.2 Overige verplichtingen 8.441 −23
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.096 192
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 163 −127
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.896 262
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.896 262
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 71.851 −495
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.225 139
Totaal passiva 1.148.229 −2.167

Contactpersonen voor de media