Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 mars 2007

6 mars 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 mars 2007 motsvarade minskningen på 34 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 145 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 86,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,8 miljarder EUR till 608,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11 miljarder EUR till 49,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 1,7 miljarder EUR till 428,5 miljarder EUR. Onsdagen den 28 februari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 301,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 289 miljarder EUR. Torsdagen den 1 mars 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 40 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,5 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,8 miljarder EUR till 182,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.450 −34
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.494 −797
2.1 Fordringar på IMF 10.004 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.490 −795
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.162 732
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.613 1.509
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.613 1.509
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 429.008 −2.506
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 288.999 −12.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 140.000 9.999
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 9 −4
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.822 −1.160
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 86.499 607
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.317 6
9 Övriga tillgångar 223.864 −524
Summa tillgångar 1.148.229 −2.167
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 608.477 4.847
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 183.132 4.003
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 182.613 4.810
2.2 Inlåningsfacilitet 35 −459
2.3 Inlåning med fast löptid 484 −348
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 134 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 57.654 −10.988
5.1 Offentliga sektorn 49.213 −10.965
5.2 Övriga skulder 8.441 −23
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.096 192
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 163 −127
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.896 262
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.896 262
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 71.851 −495
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.225 139
Summa skulder 1.148.229 −2.167

Kontakt för media