Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 februari 2007

6 februari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 2 februari 2007 was de daling van EUR 39 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 82,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,1 miljard naar EUR 605,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 20,5 miljard naar EUR 39,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 14,5 miljard naar EUR 421,2 miljard. Op woensdag 31 januari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 317,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 292,5 miljard verrekend. Op donderdag 1 februari 2007 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 40 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 50 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4,7 miljard naar EUR 180,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.681 −39
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.819 1.475
2.1 Vorderingen op het IMF 10.590 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.229 1.474
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.063 965
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.359 599
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.359 599
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 422.505 −15.003
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 292.503 −24.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 130.001 10.001
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −6
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 1 1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 11.620 −914
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 82.156 90
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.309 −50
9 Overige activa 223.159 1.400
Totaal activa 1.136.671 −11.477
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 605.753 3.062
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 182.051 4.180
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 180.794 4.670
2.2 Depositofaciliteit 31 11
2.3 Termijndeposito's 1.225 −502
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 93 −13
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 −1
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.308 −20.402
5.1 Overheid 39.420 −20.451
5.2 Overige verplichtingen 8.888 49
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.745 −2.595
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160 −9
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.831 2.505
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.831 2.505
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 73.731 1.796
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.398 0
Totaal passiva 1.136.671 −11.477