Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. februáru 2007

6. februára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. februára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 39 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,1 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 82,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 3,1 mld. EUR na 605,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 20,5 mld. EUR na 39,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 14,5 mld. EUR na 421,2 mld. EUR. V stredu 31. januára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 317,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 292,5 mld. EUR. Vo štvrtok 1. februára 2007 bol splatný dlhodobejší refinančný obchod v objeme 40 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 50 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 4,7 mld. EUR na 180,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 681 −39
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 819 1 475
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 590 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 229 1 474
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 063 965
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 359 599
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 359 599
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 422 505 −15 003
5.1 Hlavné refinančné obchody 292 503 −24 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 130 001 10 001
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −6
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 1 1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 11 620 −914
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 82 156 90
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 309 −50
9 Ostatné aktíva 223 159 1 400
Úhrn aktív 1 136 671 −11 477
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 605 753 3 062
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 182 051 4 180
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 180 794 4 670
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 31 11
2.3 Termínované vklady 1 225 −502
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 93 −13
4 Emitované dlhové certifikáty 0 −1
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 308 −20 402
5.1 Verejná správa 39 420 −20 451
5.2 Ostatné záväzky 8 888 49
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 745 −2 595
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 160 −9
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 831 2 505
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 831 2 505
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 73 731 1 796
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 66 398 0
Úhrn pasív 1 136 671 −11 477