Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 februari 2007

6 februari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 2 februari 2007 motsvarade minskningen på 39 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 145,3 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 82,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,1 miljarder EUR till 605,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 20,5 miljarder EUR till 39,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 14,5 miljarder EUR till 421,2 miljarder EUR. Onsdagen den 31 januari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 317,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 292,5 miljarder EUR. Torsdagen den 1 februari 2007 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 40 miljarder EUR och ersattes med en ny på 50 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 4,7 miljarder EUR till 180,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.681 −39
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.819 1.475
2.1 Fordringar på IMF 10.590 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.229 1.474
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.063 965
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.359 599
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.359 599
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 422.505 −15.003
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 292.503 −24.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 130.001 10.001
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −6
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 11.620 −914
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 82.156 90
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.309 −50
9 Övriga tillgångar 223.159 1.400
Summa tillgångar 1.136.671 −11.477
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 605.753 3.062
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 182.051 4.180
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 180.794 4.670
2.2 Inlåningsfacilitet 31 11
2.3 Inlåning med fast löptid 1.225 −502
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 93 −13
4 Emitterade skuldcertifikat 0 −1
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.308 −20.402
5.1 Offentliga sektorn 39.420 −20.451
5.2 Övriga skulder 8.888 49
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 16.745 −2.595
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 160 −9
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.831 2.505
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.831 2.505
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 73.731 1.796
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.398 0
Summa skulder 1.136.671 −11.477