Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 2. februārī

2007. gada 6. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 2. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 39 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 82.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.1 mljrd. euro (līdz 605.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 20.5 mljrd. euro (līdz 39.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 14.5 mljrd. euro (līdz 421.2 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 31. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 317.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 292.5 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2007. gada 1. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 40 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 50 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 180.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,681 −39
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,819 1,475
2.1 SVF debitoru parādi 10,590 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,229 1,474
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,063 965
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,359 599
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,359 599
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 422,505 −15,003
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 292,503 −24,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 130,001 10,001
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −6
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 11,620 −914
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 82,156 90
8 Valdības parāds euro 39,309 −50
9 Pārējie aktīvi 223,159 1,400
Kopā aktīvi 1,136,671 −11,477
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 605,753 3,062
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 182,051 4,180
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 180,794 4,670
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 31 11
2.3 Termiņnoguldījumi 1,225 −502
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 93 −13
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 −1
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,308 −20,402
5.1 Saistības pret valdību 39,420 −20,451
5.2 Pārējās saistības 8,888 49
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,745 −2,595
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 160 −9
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,831 2,505
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,831 2,505
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 73,731 1,796
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 66,398 0
Kopā pasīvi 1,136,671 −11,477