Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 lutego 2007 r.

6 lutego 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 2 lutego 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 39 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 145,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 82,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 3,1 mld euro do poziomu 605,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 20,5 mld euro do poziomu 39,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 14,5 mld euro do poziomu 421,2 mld euro. W środę, 31 stycznia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 317,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 292,5 mld euro. W czwartek, 1 lutego 2007 r., przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 40 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 50 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 4,7 mld euro do poziomu 180,8 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.681 −39
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.819 1.475
2.1 Należności od MFW 10.590 1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.229 1.474
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.063 965
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.359 599
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.359 599
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 422.505 −15.003
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 292.503 −24.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 130.001 10.001
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −6
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 11.620 −914
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 82.156 90
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.309 −50
9 Pozostałe aktywa 223.159 1.400
Aktywa razem 1.136.671 −11.477
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 605.753 3.062
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 182.051 4.180
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 180.794 4.670
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 31 11
2.3 Depozyty terminowe 1.225 −502
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 93 −13
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 −1
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 48.308 −20.402
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 39.420 −20.451
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.888 49
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 16.745 −2.595
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 160 −9
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.831 2.505
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.831 2.505
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 73.731 1.796
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 66.398 0
Pasywa razem 1.136.671 −11.477